Promjene vezane uz mobilne protetske nadomjeske

Slično kao i kod fiksnih protetskih nadomjestaka, promjene se mogu javiti na samom nadomjesku ili na biološkoj podlozi na kojoj leži proteza – sluznici i kosti.
Promjene vezane uz nadomjestak:
 Lom baze proteze. Osim kao posljedica pada proteze ili direktnog udarca, lom baze mogu uzrokovati i žvačne sile. Naime, promjenom oblika ležišta proteze uslijed resorpcije kosti, baza proteze ne priliježe cijelom svojom površinom uz ležište. Dijelovi proteze koji ne leže na čvrstoj podlozi ne mogu na bazu prenijeti žvačne sile pa se na njima javljaju naprezanja. Ako naprezanja postanu veća od otpornosti proteze, javlja se pucanje baze. Otpornost proteze na lom baze ovisi o konstrukciji i materijalu od kojeg je izrađena – proteze od akrilata pucaju znatno češće nego one koje u svojoj bazi imaju metalni kostur. Kako popravak slomljene baze često nije moguć, potrebno je izraditi novu protezu.

 Lom elemenata proteze (kvačica, upirača i sl.). Metalni elementi mobilnih proteza su konstrukcije koje imaju relativno veliku čvrstoću i otpornost na pucanje. Ipak se dugogodišnjim korištenjem proteze i stalnim naprezanjem može javiti zamor materijala i povećani rizik od pucanja. Pacijenti često sami savijaju kvačice kliještima i raznim priručnim sredstvima pokušavajući postići bolju retenciju i stabilnost proteze. Na taj se način često kvačice savijaju preko granice elastičnosti, što dovodi do njihovog pucanja. Kvačica ne pukne odmah, nakon jednog savijanja, već nakon nekoliko uzastopnih savijanja u raznim smjerovima. Slomiti se mogu i upirači – zbog promjena oblika ležišta, poremeti se ravnomjerni prijenos sila na ležište i zube, pa se preko upirača prenose povećane sile. Zbog novonastalih povećanih opterećenja upirači mogu puknuti. Ovisno o konstrukciji proteze, slomljene se kvačice ponekad mogu nadomjestiti žičanima i na taj način produžiti životni vijek stare proteze. Takav popravak je samo privremeno rješenje do izrade nove proteze. Upirači su dio metalnog kostura baze i njihov lom nije moguće popraviti bez ponovne izrade proteze.
 Istrošenost preciznih spojki (etečmena). Matrica preciznih spojki često ima dio izrađen od posebne plastike koji osigurava trenje pri spajanju s patricom. Plastični dio se nakon nekog vremena potroši i izgubi elastičnost pa slabije pridržava patricu dopuštajući njezino pomicanje. Stoga precizne spojke s vremenom slabije pridržavaju i stabiliziraju protezu na ležištu. Plastični dio matrice je izmjenjiv i jednostavno se zamijeni novim, čime se preciznim spojkama ponovno vraća funkcija stabilizacije proteze.

Promjene koje se odnose na ležište
 Resorpcija kosti i promjena oblika ležišta. Resorpcija alveolarne kosti je normalan fiziološki proces koji prati starenje. U osoba s djelomičnom i potpunom bezubošću resorpcija je još naglašenija, a kod žena u postmenopauzi hormonske promjene dodatno utječu na gubitak koštane mase (što se sustavno manifestira kao osteoporoza). Ležište baze proteze zbog gubitka kosti mijenja oblik pa proteza na njega više ne naliježe cijelom površinom. Slabija prilagođenost baze ima za posljedicu manju stabilnost proteze i veću pomičnost pri žvakanju. Javlja se i neravnomjerni prijenos sila koji može oštetiti preostale zube na koje se proteza upire. Na mjestima ležišta koja baza pritišće jače od ostalih mogu se javiti oštećenja sluznice i ulceracije. Pomičnost proteze i neravnomjerno opterećenje ležišta pojačava resorpciju kosti što dodatno ubrzava promjenu oblika ležišta. Ovaj se problem relativno lako rješava podlaganjem proteze – oblik baze proteze preoblikuje se tako da odgovara novonastalom obliku ležišta. Na taj se način ponovno postiže stabilnost proteze, sprečavaju oštećenja sluznice i preostalih zubi, a žvakanje postaje lakše i ugodnije.
 Promjene na sluznici. Sluznica starenjem postaje sve tanja i vulnerabilna. Smanjene je elastičnosti i manje otporna na mehanička opterećenja koja stvara mobilni nadomjestak. Na mjestima pojačanog pritiska bazom proteze mogu nastati ranice. Ubrušavanjem i/ili podlaganjem baze proteze može se postići bolje raspoređivanje opterećenja i smanjiti ove poteškoće.
 Promjene uzrokovane suhoćom usta. Smanjeno lučenje sline (koje je učestalo kod starijih osoba) otežava nošenje i korištenje proteze. Slina doprinosi retenciji proteze tako što osigurava „lijepljenje“ baze uz ležište. Kad je sluznica suha, lijepljenje je nedostatno i proteza se slabije drži na ležištu (posebice gornja potpuna proteza). Slina ima i zaštitnu funkciju na oralnu sluznicu, pa se u njezinom nedostatku češće javljaju ozljede sluznice ležišta protezom.